Bayer Logo
Login Name
Password
EN TH

หมายเหตุ – การใช้งานฟังก์ชั่น “Forgot Password” และ “Change Password” เพื่อ ขอ/เปลี่ยน รหัสผ่านใหม่ ท่านต้องลงทะเบียนข้อมูล อีเมลล์ส่วนตัวของท่านในระบบก่อนใช้งาน
สามารถตรวจสอบและยืนยันข้อมูลอีเมลล์ของท่านได้ โดยดูที่มุมขวาด้านบนของหน้าจอ หลัง Log in เข้าระบบ